Land 


 Water


 Technieken

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

Kabels en leidingen bevinden zich veelal in zinkers of gestuurde boringen in de waterbodem. De exacte ligging of diepte ervan is niet altijd met zekerheid bekend. Om schade te voorkomen, bijvoorbeeld tijdens bagger- of heiwerkzaamheden, dienen deze objecten nauwkeurig in kaart te worden gebracht. Delta Marking zet hiervoor de onderwater grondradar of Radiodetection in.
Grondradar metingen worden vanaf een peilvaartuig verricht waarbij meerdere malen in een richting loodrecht op de kabel of leiding wordt gevaren. De karakteristieke reflecties van deze elektromagnetische metingen worden geïnterpreteerd en in kaartvorm gepresenteerd als lijnvormige objecten. Het systeem heeft een dieptebereik van ongeveer twee meter en geeft vooral een betrouwbaar beeld van de ligging van de objecten. Het welslagen van de metingen hangt af van de bodemsoort en complexiteit. De methode kan alleen in zoet water worden ingezet.
Bij Radiodetection metingen wordt een klein wisselstroomsignaal aangebracht op de kabel of leiding. Deze dient elektrisch geleidend en geïsoleerd te zijn en bij voorkeur van beide zijden toegankelijk. Het elektrische signaal wekt een magnetisch veld op rond de kabel of leiding dat wordt opgespoord met een sensor. De locatie van de sensor en daarmee de ligging en diepte van het object wordt met nauwkeurige RTK-GPS vastgelegd. Het dieptebereik van het systeem is in de orde van zes meter. Daarbuiten neemt de nauwkeurigheid enigszins af. Delta Marking voert de metingen meestal met duikers uit om zoveel mogelijk binnen dit dieptebereik te blijven. Daarnaast leveren metingen uitgevoerd vanaf de waterlijn incorrecte data op omdat de sensor voor de waterbodem is gekalibreerd.

Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.