Land 


 Water


 Technieken

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

 

Bij veel grond- weg- en waterbouw (GWW) projecten is het van belang om de opbouw te kennen van de ondiepe waterbodem. Een bekend voorbeeld hiervan is de slibdikte of de diepte van de onderliggende vaste bodem tot waar ontgraven dient te worden. Voor het karteren van de waterbodem beschikt Delta Marking BV over een aantal technieken. Uit deze technieken wordt een keuze gemaakt die het best aansluit bij de verwachte omstandigheden en wensen van de opdrachtgever. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de beschikbare technieken.

 techniek

 typische toepassing

 karakteristieken


 dual frequency singlebeam 
 echolood


 bepaling sliblaagdikte

 • geeft dieptes numeriek weer en kan slechts 2 lagen onderscheiden
 • bij zeer zachte slib minder betrouwbaar
 • efficiente methode

 
 subbottom profiler


 bepaling  bodemopbouw o.a. 
 sliblaagdikte

 • geeft visueel beeld van de bodemopbouw
 • geschikt voor meerdere lagen en zeer zachte slib


 onderwater grondradar


 bepaling bodem opbouw en 
 detectie van bodemobjecten
 zoals stortsteen

 • gedetailleerd visueel beeld van de bodemopbouw
 • geschikt voor situatie met meerdere lagen en zeer zachte slib
 • bewerkelijk
 • niet toepasbaar in zout of brak water

 
 handpeilingen en bodemmonster


 bepaling van sliblaagdikte en 
 verificatie voor bovengenoemde 
 metingen

 • betrouwbare bepaling van de bovenkant van de sliblaag mits niet te zacht
 • matig betrouwbare bepaling onderkant sliblaag
 • algemeen geaccepteerde techniek

 

Bij de keuze van techniek hecht Delta Marking veel waarde aan overleg met de opdrachtgevers. Er wordt naar gestreefd om binnen het beschikbare budget metingen uit te kunnen voeren die een representatief beeld van de ondergrond geven dat aansluit bij de gewenste detaillering. Hierdoor hebben alle partijen vertrouwen in de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van het resultaat.


Voorbeelden van datapresentatie treft u aan bij “Producten”.