Land 


 Water

Delta Marking

Hydrografie & Geofysica

 

 

 

Home Contact

  

 

© 2016 Delta Marking B.V. Alle rechten voorbehouden. Update:01-04-2016

PRODUCTEN:

Voorbeelden
Brochures

De resultaten van de diverse metingen zijn alleen relevant als deze op een voor de opdrachtgever

bruikbare manier worden gepresenteerd. Delta Marking levert de resultaten op als “halfproduct” of

als “eindproduct”. Een halfproduct is een (digitale) dataset die door de opdrachtgever verder

verwerkt wordt. Voorbeelden hiervan zijn ascii data (x,y en z) of GIS files en shapefiles.

Eindproducten zijn bijvoorbeeld digitale leggermodellen, berekende baggervolumes of reststerktes

van damwanden. De belangrijkste vorm van eindproducten zijn echter de kaartpresentaties. Via

onderstaand overzicht kunt u voorbeelden bekijken van datapresentaties.

Voorafgaand aan elk project vindt overleg plaats met de opdrachtgever om de specifieke inhoud en

lay-out van de presentatie te bespreken. In het algemeen worden de resultaten opgeleverd met een

opleveringsrapport.

(klik op de voorbeelden in de middelste kolom)

Multibeam Peiling:    
 Hoogtekaart hoogtekaart van het waterbodemoppervlak ten opzicht van NAP. De blauwe vlekken zijn delen waar recentelijk veen is weggeslagen.
 Hoogtekaart resultaten van een multibeam peiling. In de hoogtekaart (NAP) is de digitale ondergrond van de opdrachtgever geïntegreerd.
 Dieptekaart dieptekaart van een recreatieplas.
 Hoge Resolutie
(Archeologie)
peilingen met een hoog-frequent sonar systeem. De metingen zijn toegepast om de archeologische ontgravingen onder water te georefereren.
 Verschilkaart verschilkaart vervaardigd van een peiling en een theoretisch dieptekaart. In de kaart is de toelaatbare marge verwerkt.
 Puntenwolk puntenwolk (dwarsdoorsnede). Het talud achter de beschoeiing is nog waar te nemen.
 3D Presentatie verwerkte data 3D afgebeeld. De zichthoek wordt zodanig gekozen dat de relavante data duidelijk zichtbaar zijn.
 Theoretisch  
 Ontgravingsmodel
theoretisch ontgravingsmodel (leggermodel) van grachten in Amsterdam.
Grondradar:    
 Waterbodem resultaten van een grondradarmeting in de waterbodem. In de data is het oude baggerniveau waar te nemen. Hierdoor is de dikte van de sliblaag goed te bepalen.
 Beton met de meting worden ondermeer de dikte van de vloer en de ligging van de constructie-elementen bepaald. De resultaten worden in overzichtskaarten gepresenteerd.
 Kartering  op land resultaten van een grondradarmeting op land. De correlatie met boorgatgegevens is goed. Penetratie in dit voorbeeld is ongeveer 3 m.
Side Scan Sonar:    
 Objectdetectie in het beeld is een wrak van een vaartuig te zien. De coördinaten worden vastgelegd en gerapporteerd.
 Bodemrelief Met video-opnames en monstername door duikers is een sterke correlatie aangetoond tussen de sterkte van de reflecties en de mosseldichtheid.
Kabels en Leidingen:    
 Overzichtskaart
overzichtskaart en dwarsprofiel van een zinker nabij een brug en te plaatsen remmingswerken.
 Overzichtskaart Drie kabeltracés nabij nieuw te construeren remmingwerken. Er is enige onregelmatigheid in de kabels waar te nemen als gevolg van interferentie van het meetsignaal.
Singlebeam Peiling: voorbeeld van een van de manieren van datapresentatie.
Subbottom Profiler:    
 Sliblaag metingen van zeer zachte sliblaag. De Subbottom Profiler biedt de mogelijkheidom de ruwe sonardata te inspecteren en valse metingen (links van de zwarte lijn) te corrigeren (rechts van de zwarte lijn)
BOATMAP: De datapunten zijn opgenomen met laser (boven water, zowel vanaf een boot als vanaf de weg) en multibeam (onderwater). Deze data en hoge resolutie fotografie zijn gecombineerd tot een enkele dataset.

  

X

Multibeam data: hoogtekaart van het waterbodemoppervlak ten opzicht van NAP. De blauwe vlekken zijn delen waar recentelijk veen is weggeslagen.

X

Multibeam data: verschilkaart vervaardigd van een peiling en een theoretisch dieptekaart.

In de kaart is de toelaatbare marge verwerkt. De kleuren geven aan waar te veel is gebaggerd of waar nog materiaal verwijderd dient te worden. Er zijn veel manieren om deze data weer te geven.

X

Multibeam data: resultaten van een multibeam peiling. In de hoogtekaart (NAP) is de digitale ondergrond van de opdrachtgever geïntegreerd.

X

Multibeam data: puntenwolk (dwarsdoorsnede). Het talud achter de beschoeiing is nog waar te nemen.

X

Multibeam data: dieptekaart van een recreatieplas.

X

Multibeam data: verwerkte data 3D afgebeeld. De zichthoek wordt zodanig gekozen dat de relevante data duidelijk zichtbaar zijn.

X

Multibeam data: peilingen met een hoog-frequent sonar systeem. De metingen zijn toegepast om de archeologische ontgravingen onder water te georefereren.

X

Theoretisch ontgravingsmodel (leggermodel) van grachten in Amsterdam. Vervaardigd met in-house software op basis van gegevens van de opdrachtgever.

X

Grondradar-data: resultaten van een grondradarmeting in de waterbodem. In de data is het oude baggerniveau waar te nemen. Hierdoor is de dikte van de sliblaag goed te bepalen.

X

Grondradar-data: met de meting worden ondermeer de dikte van de vloer en de ligging van de constructie-elementen bepaald. De resultaten worden in overzichtskaarten gepresenteerd.

X

Grondradar-data: resultaten van een grondradarmeting op land. De correlatie met boorgatgegevens is goed. Penetratie in dit voorbeeld is ongeveer 3 m.

X

Side Scan Sonar data: in het beeld is een wrak van een vaartuig te zien. De coördinaten worden vastgelegd en gerapporteerd.

X

Side Scan Sonar data: de kleuren zijn indicatief voor de concentratie mosselen. Met video-opnames en monstername door duikers is een sterke correlatie aangetoond tussen de sterkte van de reflecties en de mosseldichtheid. (Data gepresenteerd met toestemming van Hoogheemraadschap van Rijnland).

X

Kabels en leidingen data: overzichtskaart. Drie kabeltracés nabij nieuw te construeren remmingwerken. Er is enige onregelmatigheid in de kabels waar te nemen als gevolg van interferentie van het meetsignaal.

X

Kabels en leidingen data: overzichtskaart en dwarsprofiel van een zinker nabij een brug en te plaatsen remmingswerken.

X

Subbottom Profiler data: metingen van zeer zachte sliblaag. De Subbottom Profiler biedt de mogelijkheid om de ruwe sonardata te inspecteren en valse metingen (links van de zwarte lijn) te corrigeren (rechts van de zwarte lijn).

X

BOATMAP data: dwarsdoorsnede. De datapunten zijn opgenomen met laser (boven water, zowel vanaf een boot als vanaf de weg) en multibeam (onderwater). Deze data en hoge resolutie fotografie zijn gecombineerd tot een enkele dataset.